Meille oli kerrottu, että yllättäviin suunnitelmien muutoksiin täytyy etukäteen varautua. Kun lähdimme syyskuussa 2023 Opettajat ilman rajoja -verkoston koulutustyöhön miehitetylle palestiinalaisalueelle ja toimimaan koulutuksen tasa-arvoa ja laatua kehittävässä hankkeessa Itä-Jerusalemissa ja Länsirannalla, varmasti luulimme, että olimme neuvon kuunnelleet ja ymmärtäneet. Kohdallamme vapaaehtoistyö maassa vaihtui etäpestiksi, mutta yhteinen tavoite koulutuksen ja opettajien tukemisesta kuitenkin kantoi.

Kaupunkinäkymiä

Yhteistyön valtavat mahdollisuudet

Kenttäjaksomme aikana ehdimme vierailla muutamassa koulussa, tapasimme rehtoreita ja opettajia ja pääsimme tutustumaan eri luokka-asteiden opetukseen, luokkatiloihin ja oppituntien kulkuun. Oppilaat tervehtivät meitä reippaasti, olivat kohteliaita ja heistä välittyi positiivista energiaa. Opimme palestiinalaisalueiden koulutuksen historiasta ja koulutusjärjestelmästä sekä inkluusiosta. Saimme paljon tietoa palestiinalaisalueiden kouluoloista, koulukulttuurista ja miehitettyjen alueiden erilaisista haasteista.

Kun olimme tutustuneet paikallisiin palestiinalaisiin opettajiin, jotka olivat kiinnostuneita kehittämään laadukasta opetusta omassa koulussaan ja reflektoimaan kanssamme etenkin erityisopetuksen kysymyksiä, teimme alustavat suunnitelmat kenttäjaksolle. Tuntui siltä, että tällaisessa ympäristössä mahdollisuudet yhteistyöhön olisivat valtavat. Lupaava alku kuitenkin keskeytyi, ja vaihtui etäjaksoksi turvallisuustilanteen heikkenemisen takia lokakuussa 2023.

Uudet suunnitelmat vastaavat tämän hetken haasteisiin

Kotiin palattuamme meidän täytyi luoda uusi suunnitelma, miten auttaisimme yhteistyökumppaneita Suomesta käsin. Kaikki kokivat, että halusivat jatkaa työtä hankkeessa ja työskentelyä etäasiantuntijoina. Vaikka paikallinen tilanne oli, ja on edelleen, hyvin haastava, olimme mahdollisuuksien mukaan yhteydessä palestiinalaisiin opettajiin ja kouluihin. Palestiinalaisten opettajien ja oppilaiden kouluille pääsy hankaloitui tai muuttui kokonaan mahdottomaksi. Monet koulut siirtyivät kokonaan etäopetukseen.

 Etätapaamisten jälkeen viesti yhteistyötahoilta oli selkeä: tarve tulla kuulluksi ja luoda turvallisuuden tunnetta tukevia materiaaleja kouluille. 

Tunsimme olevamme asiantuntijoina uuden äärellä, koska meillä ei ollut kokemusta tai koulutusta oppimisen tuesta vastaavissa olosuhteissa. Etätapaamisten jälkeen viesti yhteistyötahoilta oli selkeä: tarve tulla kuulluksi, kartoittaa opettajien ja koulujen tarpeita ja luoda yhteisöllisiä, turvallisuuden tunnetta ja kommunikaatiota tukevia materiaaleja kouluille. Työstimmekin opettajille kokeiltavaksi näitä asioita painottavan materiaalipaketin, jossa työtapoina korostuivat muun muassa leikit, draama ja liikunta. Lisäksi työmme keskittyi etätapaamisiin ja opettajien ja opiskelijoiden kuunteluun sekä erityisesti ohjauksen ja avun suunnitteluun opettajien ja lasten koulunkäynnin jaksamisen kannalta.

Vaikka kenttäjakso jäikin lyhyeksi, palestiinalaiseen koulukulttuuriin, opetukseen ja asiantuntijana toimimiseen tutustuminen oli opettavainen kokemus. Mieleen jäi tapaamisten ja kontaktien tärkeys ja helppous paikallisten opettajien ja oppilaiden kohtaamisessa. Tällainen mentoroinnin ja yhteisen reflektoinnin kokemus, hyvin erilaisessa kulttuurissa, on jo itsessään oppimiskokemus.

Opettajat ilman rajoja -verkosto ja palestiinalaiset yhteistyötahot reagoivat muuttuneeseen tilanteeseen nopeasti, ja vaikeassa tilanteessa yhteistyö jatkui. Opiskelu näyttäytyykin entistä vahvemmin lapsen toivona paremmasta tulevaisuudesta. Kaikilla osapuolilla oli ja on yhteinen tavoite: taata lasten oikeus laadukkaaseen koulutukseen.