Opettajat ilman rajoja -verkoston vapaaehtoiseksi voivat hakea opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset. Vaatimuksena on opetusalan tutkinto ja kahden vuoden työkokemus. Joko koulutus tai työkokemus tulee olla suoritettuna Suomessa, mutta suomen kielen osaaminen tai kansalaisuus eivät ole kriteereitä valinnalle.

Vapaaehtoisina voivat toimia esimerkiksi luokan- tai aineenopettajat, varhaiskasvatuksen opettajat, opinto-ohjaajat, ammatillisten aineiden opettajat, rehtorit tai opetushallinnon asiantuntijat sekä yliopiston tai ammattikorkeakoulun opettajat.

Osaamisen tarve vaihtelee paikasta riippuen; niinpä tarvetta löytyy monenlaiselle kasvatus- ja opetusalan osaamiselle. Vapaaehtoispaikat tulevat tarjolle sen mukaan, millaista osaamista kunkin maan hankkeessa tarvitaan. Tehtäväkohtaiset kriteerit ovat määritelty paikkakuvauksissa (Terms of Reference).

Hakukriteerit kaikkiin vapaaehtoispaikkoihin

 • 25-69 vuoden ikä
 • opetusalan tutkinto ja kahden vuoden työkokemus (joko tutkinto tai työkokemus tulee olla suoritettuna suomalaisessa oppilaitoksessa)
 • hyvä suullinen ja kirjallinen englannin kielitaito (paikallisen kielen taito on etu)
 • kansainvälinen kokemus, erityisesti toimimisesta ja/tai työskentelystä kehitysmaaolosuhteissa on huomattava lisäetu
 • hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ja taito toimia eri sidosryhmien kanssa
 • kulttuurienvälinen osaaminen, avoimuus, joustavuus, luovuus ja sopeutumiskyky
 • taito jakaa pedagogisia taitoja ja omaa ammattitaitoa paikalliseen kontekstiin sopivalla tavalla
 • taito suunnitella työtä ja toteuttaa sitä tavoitteellisesti ottaen huomioon hankkeen ja KUA:n tavoitteet ja strategiat
 • hyvät viestintävalmiudet
 • hyvä terveys
 • hyvät stressinhallintataidot, kyky työskennellä fyysisesti ja henkisesti haastavissa olosuhteissa, myös vaatimattomissa oloissa
 • lisäksi paikkakuvauksessa (Terms of Reference) määritelty opetusalan erityisosaaminen

Valintakriteerejä ovat hakijan soveltuvuus kyseiseen tehtävään sekä kyky opettajien tukemiseen ja vapaaehtoistyöhön paikotellen haastavissakin olosuhteissa. Vapaaehtoisen tulee selvitä itsenäisesti ja olla motivoitunut sopeutumaan erilaisiin olosuhteisiin ja eri kulttuuriin.

Valituilta hakijoilta vaaditaan avoimuutta, joustavuutta ja halua oppia itsestään sekä kohdemaan kulttuurista.

Myös kielitaito ja hyvä terveys ovat edellytyksiä vapaaehtoistyöhön lähtemiselle. Kaikilta vapaaehtoisilta vaaditaan sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista osaamista. Kohteesta riippuen muu kielitaito, esimerkiksi ranska tai arabia, katsotaan eduksi.

Vapaaehtoisilta edellytetään myös motivaatiota ja taitoa viestintään vapaaehtoisjakson aikana sekä halu sitoutua kotimaan toimintaan ja globaalikasvatukseen ulkomaan jakson jälkeen.