Kirkon ulkomaanapu on jo useampana vuonna kouluttanut opinto-ohjaajia Kambodžassa. Maan koulujärjestelmässä ei aikaisemmin ole tunnettu opinto-ohjausta, ja menetelmät ovatkin monille aivan uusia. Jotta uusia ideoita ja tietoa saadaan jalkautettua maassa, on yhteistyö ja vuoropuhelu sen viranomaisten kanssa erittäin tärkeää.

Syyskuussa KUA:n koulutettaviksi eivät istahtaneetkaan opettajat vaan piiri- ja provinssitason opetuksesta ja koulutuksesta vastaavat virkamiehet. Aivan uutta koulutuksessa oli myös se, että sen ohjasivat KUA:n kouluttamat paikalliset opinto-ohjaajien kouluttajat eli niin kutsutut ”master trainerit”. Hierarkkisessa yhteiskunnassa ei ole totuttu siihen, että virkamiesten kouluttajina toimii opettajatason henkilöitä. Innostuneet ohjaajat selvisivät tehtävästään kuitenkin hienosti.

Virkamiehet pääsivät koulutuksessa tutustumaan konkreettisesti opiskelijoille räätälöityihin harjoitteisiin mm. kartoittamalla omaa oppimistyyliään ja harjoittelemalla päätöksentekoa ryhmässä. Kambodžassa KUA:n laatimiin opinto-ohjauksen tuntisuunnitelmiin on sisällytetty paljon myös itsetuntemukseen ja elämänhallintaan sekä opiskelutaitoihin ja kommunikaatioon liittyviä teemoja eli niin kutsuttuja ”soft skills”-sisältöjä, koska nämä eivät perinteisesti ole kuuluneet opiskelijoille tarjottaviin tietoihin ja taitoihin.

Virkamiestasolla ollaan hiljalleen alettu heräämään opinto-ohjauksen tärkeydelle

Talouden kehittyessä maa kärsii koulutetun työvoiman puutteesta, ja opiskelujen keskeyttämisprosentit ovat korkeita. Oppilaanohjauksella voidaan tukea opiskelijoiden jatko-opintoihin siirtymistä ja lisätä heidän opiskelutaitojaan ja -motivaatiota. Myös monet opinto-ohjauksen koulutukseen osallistuneet opettajat ovat olleet uudesta aihekokonaisuudesta innoissaan ja nähneet suuren tarpeen toiminnalle.

Haasteita asettavat kuitenkin esimerkiksi opettajien suuri työmäärä ja pieni palkkaus sekä se, ettei opinto-ohjausta ole vielä tunnustettu omaksi oppiaineekseen. Kambodža kärsii jatkuvasta koulutettujen opettajien vajauksesta, minkä vaikuttaa muun muassa siihen, ettei niukoista opettajaresursseista haluta tai pystytä irrottamaan opettajaa opinto-ohjauksen pariin, sillä korvaavaa aineopettajaa ei ole mahdollista hankkia. Pienen palkan takia monet opettajista joutuvat päivätyönsä lisäksi myös hankkimaan lisätuloja tekemällä kahta tai useampaa työtä tai opettamalla useammassa paikassa. Tämä ei välttämättä kannusta lisäkouluttautumaan opinto-ohjauksen pariin.

Muutos tapahtuukin hitaasti ja vaatii tuekseen laajan kulman lähestymistä

Syvemmän vaikutuksen ja rakeenteellisen muutoksen aikaansaamiseksi tietoa ja innostusta olisi saatava istutettua myös koulutuksesta päättäviin elimiin. Toivottavasti tämän koulutuksen anti ja sanoma lähteekin itämään eteenpäin virkamiesten keskuudessa.