Koulujen monet kielet ja uskonnot: uusi tutkimushanke

Suomessa on nykyään yli 350 000 muualta maahan muuttanutta. Väestömme on siis kielelliseltä ja uskonnolliselta taustaltaan entistä moninaisempi.

Kielen omaksuminen tärkeää

Maahantulleiden yhteiskuntaan asettumisen kannalta on tärkeää, että he omaksuvat uuden maan kielen ja ymmärtävät sen kulttuuria, mutta yhtä olennaista on tulijoiden oman kulttuurin, uskonnon ja äidinkielen vaaliminen. Vain hyvin järjestetty koulutus takaa tulijoille sekä uuden omaksumisen että vanhan säilyttämisen.

Maahantulleiden kouluttautumiseen liittyvä tietämys on silti vielä kovin ohutta: suomalainen koulu- ja oppilaitoskulttuuri ja opettajankoulutus eivät ole ehtineet sopeutua nopeaan väestönmuutokseen. Monikielisyyteen ja moniuskontoisuuteen liittyvää pedagogiikkaa ollaan vasta istuttamassa kouluihin ja opettajankoulutukseen.

Koulujen monet kielet ja uskonnot

on Valtioneuvoston kanslian rahoittama tutkimushanke, jonka tavoitteena on tuottaa ja välittää monipuolista tutkimustietoa vähemmistöäidinkielien ja -uskontojen sekä suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen tarpeista eri koulumuodoissa. Tietoa koulutuksen resursseista ja pedagogisista käytänteistä tutkitaan ja etsitään varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen, lukion, opettajankoulutuksen ja täydennyskoulutuksen järjestäjiltä. Tutkimuksessa pyritään myös etsimään opetukseen ajankohtaisia, tutkimusperustaisia ja toimivia malleja. Hanke toteutetaan Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa vuosina 2017–2018. Tulosraportissa ja suosituksissa painotetaan avointa, eettisesti korkeatasoista vuorovaikutusta tutkijoiden ja koulutuksen järjestäjien välillä.

Ennakkoluuloja ja virhetietoa korjaamassa

Maahanmuuttajalasten ja -nuorten opetukseen liittyvät kysymykset ovat yhteiskuntapoliittisesti herkkiä, ja ne voivat synnyttää monenlaista keskustelua, jonka taustalla saattaa piillä jopa rasistisia asenteita.  Yksi hankkeen tavoitteista onkin hälventää ennakkoluuloja ja korjata virheelliseen tietoon perustuvia asenteita.

Tutkimuksessa tuotetun tiedon ja suositusten jalkauttamisen avulla pyritään suuntaamaan yhteiskunnallisia resursseja niin, että oppilaitoksissa opiskelevat lapset ja nuoret saavat mahdollisimman korkeatasoista ja monipuolista opetusta äidinkielessään, suomi/ruotsi toisena kielenä -opetuksessa sekä vähemmistöuskontojen opetuksessa.

 

Lisätietoja hankkeesta:

Professori Arto Kallioniemi (arto.j.kallioniemi@helsinki.fi)

Professori Liisa Tainio (liisa.tainio@helsinki.fi)