Tietoa Toisto-metodista

Toisto rajautuu menetelmänä kielen oppimisen aivan ensimmäisiin vaiheisiin, joissa keskeistä on rohkaisu kielen käyttöön: kieli ei ole puhujalleen sääntökokoelma vaan ilmauksia, joita käytetään ja jotka opitaan käyttämällä. Kun rohkeus viestimiseen on luotu, on kielen systemaattinen opiskelu vahvalla perustalla.

Maahanmuuton jälkeiset ensikuukaudet ovat monelle kielenoppimisen parasta herkkyysaikaa. Toisto-menetelmä onkin kehitetty etenkin turvapaikanhakijoiden ensikuukausia varten. Malli sopii sirpaleiseen ja hektiseen kontekstiin, kriisitilanteessa eläville ja keskittymisvaikeuksista kärsiville.

Jokaisen Toisto-kielituokion aikana opitaan yksi vuorovaikutustilanne ja siihen kuuluva rakenne, joita harjoitellaan toistaen. Metodisena erityispiirteenä on puhuva sanakirja, joka vähentää jännitystä ja rentouttaa tunnelmaa. Perusperiaatteina ovat yhteisöllisyys, turvallinen ilmapiiri, rauhallinen eteneminen, opettajan apu ja puhumiskeskeisyys.

Jokainen kielituokio lähtee nollakielitaidosta, jolloin poissaolot eivät haittaa. Myöskään kirjoitustaitoa ei edellytetä, sillä kielioppisääntöjen opettelun sijaan menetelmä perustuu puhutun mallin toistamiseen. Parasta ensiapua Toisto-opetus on tarjonnut sellaisissa tilanteissa, joissa kieliryhmän toimintaan osallistuvat ovat tulleet erilaisista koulutustaustoista ja pystyneet osallistumaan ryhmäkerroille vain satunnaisesti.

Toiston erityisyys on siinä, että se madaltaa sekä kieltä oppivan että sitä opettavan kynnystä päästä alkuun. Menetelmän avulla suomen kielen alkeisiin voi opastaa kuka tahansa kiinnostunut vapaaehtoistyöntekijä. Materiaalipaketti koostuu erilaisista kielenoppimistuokioista näytevideoineen ja ohjemateriaaleineen. Ne ovat avoimesti kaikkien saatavilla Toisto-menetelmän sivuilla. Toiston kuvat löytyvät myös Papunetistä. Itseopiskeluun tarkoitettuja Toisto-materiaaleihin pohjaavia videoita löytyy Yle oppimisen -sivuilta.

Toisto-metodi on kehitetty Helsingin yliopiston suomi toisena kielenä -aineenopettajien kouluttajien ja opiskelijoiden yhteistyönä syksyllä 2015 dosentti Maria Ahlholmin johdolla. Ajatuksena oli tuottaa nopeasti omaksuttava opetusmenetelmä ja -materiaali akuuttiin tilanteeseen, jossa turvapaikanhakijoiden määrä ylitti kielenopetuksen tarjoamat resurssit. Menetelmän kehittämistä jatketaan edelleen yhteistyössä Opettajat ilman rajoja -verkoston kanssa.

Lisää Toistosta:

Toisto-kielioppaan käsikirja (2018) sekä suomenkielisanootervetuloa.fi -verkkosivuston metodiosion videot ja asiantuntijahaastattelut johdattelevat alkuvaiheen kielenopettamisen kysymyksiin ja siihen, miten aikuinen turvapaikanhakija oppii kieltä. Kokemuksia Toisto-metodin käytöstä voit lukea Noora Närväsen (2017) Toistoa analysoivasta Pro gradu -työstä  Toiston kautta kuvista muotteihin – Toisto-metodin
ja sen käyttäjien kokemusten analyysiä.