Tutkimus

Opetusministeriön globaalikasvatus ja -vastuu julkaisut 2007–2009

Kansainvälisyyskasvatus 2010 -ohjelma

Kansainvälisyyskasvatus 2010 on Suomen ensimmäinen kansallinen, yhteiskunnan eri sektoreita huomioiva kansainvälisyyskasvatuksen ohjelma. Ohjelmaan koottiin Suomen kansainvälisyyskasvatuksen kansalliset kehittämistavoitteet ja niitä edistävät toimenpiteet, jotka pyritään toteuttamaan vuoteen 2010 mennessä opetusministeriön hallinnonalalla yhteistyössä muiden ministeriöiden sekä kansalaisjärjestöjen kanssa.

Towards sustainable development in higher education – Reflections

Kaivola, T. & L. Rohweder (2007; eds.). Publications of the Ministry of Education 2007:6.

Korkeakoulujen tehtävänä on olla uuden tiedon majakoita sekä koulutusjärjestelmällemme että muulle yhteiskunnalle. Tämä julkaisu tuotettiin Suomen opetusministeriön kontribuutiona YK:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmentä varten. Julkaisun kohderyhmänä ovat kansalliset ja kansainväliset koulutuspoliittiset päätöksentekijät sekä korkeakoulujen ja muun opetushallinnon toimijat.

Education for Global Responsibility – Finnish Perspectives

Kaivola, T. & M. Melén-Paaso (2007; eds.). Publications of the Ministry of Education 2007:31.
Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen -projekti pohjautuu Kansainvälisyyskasvatus 2010 -ohjelmaan. Projektin käsitteelliseksi perustaksi otettiin vuoden 2004 kansainvälisen arvioinnin viitekehys globaalikasvatukselle, eli ns. Maastrichtin konferenssin julistus ja siihen liittyvät asiakirjat. Tässä tutkijoiden artikkeleista koostuvassa julkaisussa selkeytetään globaalikasvatuksen käsitteellistä viitekehystä ja siihen liittyviä teemoja.

Kohti kestävää kehitystä – pedagoginen lähestymistapa

Rohweder, L & A. Virtanen (2008; toim.). Opetusministeriön julkaisuja 2008:3.
Globaali vastuullisuus, ilmastonmuutos, sosiaalisen eriarvoistumisen kysymykset, kulttuurien erilaisuus ja talouden globalisoituminen ovat teemoja, jotka tulee yhä painokkaammin ottaa huomioon yhteiskunnassa. Koulutuksen yhtenä tehtävänä on tuottaa osaamista, jolla yhteiskuntaa ja työelämää voidaan näiden kysymysten näkökulmasta kehittää kestävään suuntaan. Julkaisun tarkoituksena on tukea korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opettajia sisällyttämään omaan opetukseensa ekologiseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen sekä taloudelliseen kestävään kehitykseen liittyviä elementtejä ja pedagogisia lähtökohtia.

Puheenvuoroja maailmanlaajuiseen vastuuseen kasvamisesta

Kaivola, T. (2008;toim.). Opetusministeriön julkaisuja 2008:13. Julkaisun ensimmäisessä Symposiumin satoa -osassa globaalikasvatuksesta puhuvat sekä koti- että ulkomaiset tutkijat. Julkaisun toinen jakso koostuu projektin etenemistä dokumentoivista kirjoituksista.

Kasvaminen globaaliin vastuuseen – Yhteiskunnan toimijoiden puheenvuoroja

(Rohweder, L. 2008;toim). Opetusministeriön julkaisuja 2008:40. Julkaisussa yhteiskunnan eri toimijat kertovat mitä globaaliin vastuuseen kasvaminen voi olla. Globaaliin vastuuseen liittyviä teemoja lähestytään tutkimuksen, elinkeinoelämän, kansalaisjärjestöjen ja median näkökulmasta; Tutkimus pyrkii tuottamaan objektiivista tietoa, elinkeinoelämä on yhteiskunnan keskeinen toimija ja hyvinvoinnin edistäjä, kansalaisjärjestöt edustavat kansalaisten ääntä erilaisissa asiayhteyksissä ja media puolestaan muokkaa ihmisten maailmankuvaa sekä kuvaa samalla aikansa yhteiskuntaa.

Tulevaisuus meissä. Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen

Lampinen, J. & M. Melén-Paaso (2009; toim.). Opetusministeriön julkaisuja 2009:40.
Teos keskittyy globaaliin vastuuseen kasvamisessa esiin tulevien arvojen, toimijoiden ja toimintatapojen esittelyyn. Julkaisu johdattaa globaaliin vastuuseen kasvamiseen ja siihen liittyvien avainkäsitteiden merkityksen ymmärtämiseen kansallisessa ja kansainvälisessä kehyksessä. Samalla se kuvaa globaalikasvatuksen nykytilaa Suomessa. Tämä projektin sisällöllinen pääteos on suunnattu erityisesti kasvattajille, kouluttajille ja ohjaajille.

Globaalivastuu ja kestävä kehitys koulutuksessa. Kehittämisen ja seurannan tietopohja

Virtanen, A & T. Kaivola (2009, toim). Opetusministeriön julkaisuja 2009:56.

Globaalivastuun ja kestävän kehityksen tietopohja -hanke on ollut itsenäinen osa opetusministeriön laajaa Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen -projektia. Julkaisu kuvaa kansainvälisiä ja kansallisia käytäntöjä ja mahdollisuuksia globaalivastuun ja kestävän kehityksen edistämisen, seurannan ja arvioinnin sisällöistä ja menetelmistä koulutuksessa. Raportti on lähtökohta projektin ehdotukselle globaalikasvatuksen seurannan ja arvioinnin tietopohjaksi.

Education For All Global Monitoring Report