Oppi- ja virikemateriaalit

Kurkkaa seuraavia linkkejä. Tarjolla on paljon todella hyviä materiaaleja!

TIETOA:

Maailma.net on suomalainen ihmisoikeuksiin, kehitysyhteistyöhön, globaaliin kehitykseen ja oikeudenmukaisuuteen sekä kestävään kehitykseen keskittynyt verkkojulkaisu. Uutisten lisäksi sivustolla julkaistaan työpaikka-, kampanja- ja tapahtumailmoituksia.
http://maailma.net/

Kehitys-Utveckling on globaaleihin kehityskysymyksiin ja kehitysyhteistyöhön erikoistunut lehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Sitä julkaisee ulkoministeriön viestintäosasto. Sivustolla pystyt lukemaan myös yksittäisiä artikkeleja ja seuraamaan blogia.
http://kehityslehti.fi/

Kehys ry edistää toiminnallaan keskustelua EU:n kehityspoliittisista kysymyksistä Suomessa ja EU:ssa. Kattojärjestön tavoitteena on myös tukea kansalaisjärjestöjen yhteistyötä Suomessa, EU:ssa ja globaalisti. Kehys palvelee jäsenjärjestöjään ja muita kiinnostuneita EU:n kehitysyhteistyöhön ja kehityspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä ja pyrkii parantamaan suomalaisjärjestöjen EU-rahoitusmahdollisuuksia ja hankehallintoa. Sivustolta löydät tietoa esimerkiksi kehityspoliittisista kysymyksistä ja kansainvälisyyskasvatuksesta.
http://www.kehys.fi/palvelumme/kansainvalisyyskasvatus

DEEEP on on kolmivuotinen EU-rahoitteinen kansalaisjärjestöjen toteuttama projekti, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää kansainvälisyyskasvatusta EU-jäsenmaissa sekä lisätä kansainvälisyyskasvatuksen arvostusta ja projekteihin myönnettävää rahoitusta EU-tasolla. Itse projekti päättyi joulukuussa 2015, mutta sivustolta löydät paljon englanninkielistä materiaalia aiheesta ja työn tuloksista.
www.deeep.org

Kepa ry on asiantuntijaorganisaatio ja suomalaisten kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen kattojärjestö, ja siihen kuuluu yli 300 järjestöä ympäri Suomea. Sivustolta löydät ajankohtaisia uutisia, blogikirjoituksia, sekä erilaisia julkaisuja ja materiaaleja.
www.kepa.fi

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN JULKAISUJA:

Tulevaisuus meissä. Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen:

Opetusministeriön Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen / Fostran till globalt ansvar -projektin (2007–2 009) tavoitteena on globaalikasvatuksen laadun ja vaikuttavuuden lisääminen. Projektissa globaalikasvatuksella tarkoitetaan yksilön kasvamista maailmanlaajuiseen vastuuseen ihmiskunnan yhteisten haasteiden ja ongelmien ratkaisemiseksi, eli vastuuseen hyvän elämän ja kestävän tulevaisuuden edistämiseksi globaalisti.
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2009/Tulevaisuus_meissa.html?lang=fi

Puheenvuoroja maailmanlaajuiseen vastuuseen kasvamisesta:

Julkaisu on osa Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen -projektia. Globaalikasvatus on kasvatusta ja koulutusta, joka avaa ihmisten silmät ja mielen maailmantodellisuudelle ja herättää heidät toimimaan kaikille kuuluvien ihmisoikeuksien sekä oikeudenmukaisemman ja tasa-arvoisemman maailman puolesta. Globaalikasvatus on toimintaa erityisesti kehitysyhteistyön, kestävän kehityksen, rauhan ja kulttuurienvälisen ymmärryksen edistämiseksi, jotka kaikki ovat maailmankansalaisuuden ulottuvuuksia (Maastrichtin julistus 2002). Projektissa otetaan erityisesti huomioon myös Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen esitys vuodelta 2003, jossa jäsenvaltioita kehotetaan lisäämään tietoisuutta globaalikasvatuksesta osana kestävän kehityksen edistämistä. http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2008/Puheenvuoroja_maailmanlaajuiseen_vastuuseen_kasvamisesta?lang=fi

 

MATERIAALIA:

Löydä järjestöjen innostavimmat globaalikasvatusvinkit ja kiinnostavimmat kouluvierailut. Teemoja ovat kehitys, kulttuuri, ympäristö, rauha ja turvallisuus sekä tasa-arvo ja ihmisoikeudet. Pysy myös kärryillä globaalikasvatusverkoston kuulumisista ja ajankohtaisista tapahtumista.
http://www.globaalikasvatus.fi/

Koulu maailmaa muuttamaan -täydennyskoulutushanke tarjoaa opettajille, kouluille ja kuntien opetustoimille maksutonta tukea uuden opetussuunnitelman mukaiseen globaalikasvatukseen. Teemoina koulutuksissa voivat olla rauha, kriisit ja konfliktit, kestävä kehitys, maailmankansalaisen taidot ja globaalivastuu, ihmisoikeudet, moninaisuus ja yhdenvertaisuus sekä koulun globaalikasvatuskulttuurin vahvistaminen.

Koulutuksia ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa globaalikasvatuksen asiantuntijat useista järjestöistä, Opettajat ilman rajoja -verkosto mukaanlukien.

http://www.globaalikasvatus.fi/koulu-maailmaa-muuttamaan

EDU.fi on Opetushallituksen ylläpitämä verkkopalvelu opetuksen, oppimisen ja niiden kehittämisen tueksi. Verkkopalvelun tavoitteena on tukea arjen opetustyötä, oppimista ja niiden yhteistä kehittämistä. Erityinen tavoite on tukea tietoverkkojen mielekästä opetuskäyttöä ja etäopetuksen kehittämistä. Sivuston globaalikasvatusosiosta löydät tietoa ja linkkejä aiheeseen liittyen.
http://www.edu.fi/teemat/globaalikasvatus

Maailmankoulu on globaali- ja kehityskasvatuksen tukipalvelu opettajille ja kasvattajille. Sivusto tuo koulumaailmaan kansalaisjärjestöjen tuottamaa ja helposti hyödynnettävää globaalikasvatusmateriaalia sekä kouluttaa ja auttaa opettajia globaalikasvatuksen toteutuksessa. Sivustoa ylläpitää Rauhankasvatusinstituutti ry.
http://www.maailmankoulu.fi/

Ihmisoikeudet.net -sivustoon on koottu perustiedot ihmisoikeuksista: Ihmisoikeuksien historia, tärkeimmät oikeudet, ihmisoikeussopimukset ja eri valvontamekanismit. Oikeuksien toteutumista tarkastellaan eri globaalikasvatukseen liittyvien teemojen kautta kansainvälisesti ja Suomessa. Opettajalle -osiosta löytyy valmiita tehtäviä oppilaitoksissa toteutettavaksi. Sivusto on yhteistyössä eri ihmisoikeusjärjestöjen kokoama ja ylläpitämä.
http://www.ihmisoikeudet.net/

Yhdenvertaisuus.fi -sivusto on tarkoitettu tieto- ja materiaalipankiksi yhdenvertaisuudesta ja syrjimättömyydestä kiinnostuneille henkilöille ja organisaatioille. Sivuilta löytyy tietoa lainsäädännöstä ja tutkimuksista sekä eri vähemmistöistä. Lisäksi sivuille on kerätty koulutusmateriaaleja sekä tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja meneillään olevista kampanjoista.
http://www.yhdenvertaisuus.fi/

Global Education First -hanke on YK:n pääsihteerin vuonna 2012 aloittama viisivuotinen hanke, jonka tarkoituksena on edistää opetukseen ja vuosituhattavoitteisiin liittyviä tavoitteita. Sivustolta löydät hyödyllistä tietoa koulutukseen liittyvistä vuosituhattavoitteista ja aiheeseen liittyvää infografiikkaa.
http://www.globaleducationfirst.org/

Kirkon Ulkomaanapu on Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjestö ja toiseksi suurin humanitaarisen avun antaja. Sivustolta löydät tietoa kehitysyhteistyöstä, kansainvälisyyskasvatuksesta ja Kirkon Ulkomaanavun alaisista verkostoista ja hankkeista. Sivustolle on kerätty myös globaalikasvatusmateriaalia oppitunneilla käytettäväksi.
https://www.kirkonulkomaanapu.fi/osallistu/paivatyokerays/oppituntimateriaali/

Changemaker -verkosto on Kirkon Ulkomaanavun yhteydessä toimiva nuorten ja nuorten aikuisten vaikuttamisverkosto. Sivustolta löydät materiaalia oppilaitoksille ja vinkkejä vaikuttamistyöhön.
http://www.changemaker.fi/

Taksvärkki ry on kansalaisjärjestö, jonka kehitysyhteistyöhankkeet edistävät kehitysmaiden lasten ja nuorten elinoloja ja ihmisoikeuksia. Kampanjoillaan Taksvärkki kannustaa suomalaisia nuoria maailmanlaajuiseen yhteisvastuuseen. Löydät sivustolta ohjeistusta opettajalle, materiaalia oppitunnille ja kampanjoita, joihin koulut voivat lähteä mukaan.
http://www.taksvarkki.fi/tv/category/opettajille

Peruskouluille ja lukioille suunnattu verkkomateriaali ”YK:n vuosituhattavoitteet – kohti vuotta 2015” tarkastee Suomen kahdeksan kehitysyhteistyön pääkumppanimaan esimerkkien valossa, kuinka sellaiset seikat kuten koulutus, naisten asema tai kansainvälinen kauppa vaikuttavat kehitykseen ja miksi tapahtumat maapallon toisella laidalla koskettavat myös suomalaisia.
http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/mdg/etusivu.html

Globalis on interaktiivinen maailman atlas, jossa käyttäjä voi itse luoda omia karttojaan ja tilastokuvaajiaan. Globalis havainnollistaa kuvien avulla maailmassa vallitsevia erilaisuuksia ja yhtäläisyyksiä ja tuottaa samalla tietoa siitä, millä tavalla ihmisen teot vaikuttavat planeettamme tilaan.
www.globalis.fi

Elävä kirjasto on yhdenvertaisuutta edistävä, toiminnallinen menetelmä nuorisotyöhön, järjestöille, seurakunnille, kirjastoille ja kouluille – ja kaikille muillekin kiinnostuneille. Elävä kirjasto pyrkii edistämään erilaisten ihmisten välisen kohtaamisen ja vuoropuhelun kautta moninaisuuden, ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittamista.
http://www.keks.fi/elavakirjasto

Punaisen Ristin opetusmateriaaleista löydät tietoa elämästä eri puolilla maailmaa, rasismista, nälänhädästä, sodan säännöistä, yksinäisyydestä, ensiavusta, päihteistä sekä erilaisista tavoista auttaa.Voit vapaasti muokata materiaaleja omalle opetusryhmällesi sopivaksi. Opetusmateriaalit on jaoteltu luokka-asteittain.
https://www.punainenristi.fi/koulusivut/opetusmateriaalit

Liike ry kannustaa kaikkia liikunta- ja kasvatusaloilla toimivia opettajia, kouluttajia, ohjaajia, valmentajia, seuratoimijoita ja opiskelijoita yhdistämään liikunnan ja globaalikasvatuksen teemat. Sivustolta löydät ideoita globaalikasvatuksen toteuttamiseksi liikuntatunneilla.
https://liike.fi/materiaalit/

Interpedia ry:n päätarkoituksena on edistää lapsen oikeuksien toteutumista YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteiden mukaisesti. Sivustolta löydät tietoa eri maissa tehdystä kehitysyhteistyöstä ja Nepali-aiheista opetusmateriaalia.
https://interpedia.fi/kehitysyhteistyo/kehitysyhteistyo/globaalikasvatus/

Rauhankoulu haastaa suomalaisia oppilaita pohtimaan globaaleja kehityskysymyksiä, rauhaa ja väkivallattomuutta omassa elämässään, sekä konflikteja maailmanlaajuisella tasolla.
http://rauhanliitto.fi/rauhankoulu/rauhankoulu

UNICEFin ihmisoikeus- ja globaalikasvatusmateriaalien avulla voit käsitellä lapsen oikeuksia osana opetusta. Materiaaleissa käsitellään lapsen oikeuksia mm. ympäristö-, vesi-, terveys-, koulutus- ja yhdenvertaisuusnäkökulmien kautta.
https://www.unicef.fi/koulut/ihmisoikeus-ja-globaalikasvatusmateriaalit/

Kulttuurikameleontit ry:n ja Suomen Antropologisen Seuran yhteisen viestintä- ja kehityskasvatushankkeen tuloksena on ilmestynyt erityisesti lukio- ja ammattikouluikäisille nuorille suunnattu teos “Toisella katsomalla – maahanmuuttajista maahan muuttajiin”. Teos tarjoaa tarinoita, tietoa ja tehtäviä maahanmuuttoon liittyen.
http://www.kulttuurikameleontit.com/7

Täältä löydät kaikki Planin tarjoamat materiaalit opetuksen tueksi. Löydät sivustolta myös ajankohtaisia uutisia koskien Planin toimintaa ja yhteistyötä koulujen kanssa.
http://globaalikoulu.plan.fi/opettajille/Home.aspx

Amnesty International ei tee itse kouluvierailuja, mutta se on yhdessä muiden järjestöjen kanssa tuottanut valmista materiaalia opettajille ja kouluttajille, jotka haluavat pitää ihmisoikeusasioita esillä kasvatustyössään.
https://www.amnesty.fi/tyomme/ihmisoikeuskasvatus/oppimateriaalit/

Eettisen kaupan puolesta ry (Eetti) on kansalaisjärjestö, joka edistää oikeudenmukaista maailmankauppaa, kestäviä tuotantotapoja ja vastuullista kuluttamista. Eetti tekee aktiivista yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa ympäri Suomen. Eetin materiaalit ja kouluvierailut ovat pääasiassa suunnattu yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille.
http://www.eetti.fi/kouluille

ABC – ensiaskeet rauhankasvatukseen on avaus rauhan- ja ihmisoikeuskasvatuksen teemoihin. Kirja ja nettisivut on tarkoitettu opettajille sekä muille kasvattajille ja ne on toteutettu Rauhankasvatusinstituutti ry:n ja Ihmisoikeus.net -hankkeen yhteistyönä ulkoasiainministeriön tiedotustuella.
http://abc.rauhankasvatus.fi/?q=node/6

Kolmiosainen lyhytdokumenttisarja ”Kyangwalin lapset” esittelee lasten elämää Kyangwalin pakolaisasutuksessa Ugandassa. Dokumentit sopivat opetuskäyttöön ala- ja yläluokille myös yksittäisinä videoina eri opetusteemojen yhteyteen.

http://oppiminen.yle.fi/kasvatus-oppiminen/kansainvalisyyskasvatus/leirielamaa-kyangwalin-lapset

Facebookin Kansainvälisyys ja globaalikasvatus kouluissa -verkoston tarkoitus on kerätä yhteen kaikki koulujen kansainvälisyydestä ja globaalikasvatuksesta kiinnostuneet. Tavoitteena on jakaa tietoja tapahtumista, ideoita, linkkejä, materiaaleja, kokemuksia ja hyviä käytäntöjä sekä keskustella kaikesta koulujen kansainvälisyyteen ja globaalikasvatukseen liittyvistä asioista.
https://www.facebook.com/groups/515137121913082/

Vammaiskumppanuuden globaalikasvatusmateriaali

’Oikeus tulevaisuuteen -globaalikasvatusoppimateriaali kertoo vammaisten nuorten elämästä Suomessa ja kehitysmaissa. Materiaalin tavoitteena on herättää käyttäjää ajattelemaan maailmaa vammaisen ihmisen näkökulmasta. Kokonaisuus pohjaa YK:n yleissopimukseen vammaisten ihmisten oikeuksista sekä kestävän kehityksen tavoitteisiin. Teemoina ovat muun muassa vammaisten ihmisten oikeus elämään, seksuaalisuuteen, perheeseen, koulutukseen ja työhön